Decyzja KE w sprawie dofinansowania ochrony zwierząt hodowlanych

Decyzja KE w sprawie dofinansowania ochrony zwierząt hodowlanych

Komisja Europejska zadecydowała o 100% dofinansowaniu ze środków EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wszelkich wydatków oraz inwestycji związanych z edukacją, szkoleniem i wsparciem technicznym pasterzy i hodowców, oraz wdrażaniem nieinwazyjnych technik ochrony przed drapieżnikami, w tym instalacji ogrodzeń ochronnych i zakupu psów przewidzianych do stróżowania.

Wcześniej, w swoim specjalnym liście (luty 2019), skierowanym do Ministrów Środowiska i Ministrów Rolnictwa UE, Karmenu Vella (Komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa) oraz Phil Hogan (Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich) poinformowali, iż kompleksowe szkolenia, pomoc techniczna i monitorowanie, a także komunikacja i informowanie społeczeństwa oraz dialog z wszystkimi zainteresowanymi stronami mają zasadnicze znaczenie dla pogodzenia potrzeby ochrony naszej przyrody i różnorodności biologicznej z działalnością człowieka. Dotąd (od listopada 2018) obowiązywał pełen zwrot poniesionych kosztów weterynaryjnych (ranny inwentarz) czy poszukiwawczych (zaginione zwierzęta) obowiązujący w rejonach pastwiskowych zasiedlanych przez duże drapieżniki, obok krajowego/lokalnego systemu wypłaty rekompensat.
W liście nie zapomniano nadmienić, iż metody letalne (wśród nich odstrzał interwencyjny) nie powinny zastępować kompleksowego systemu środków służących osiągnięciu właściwego stanu ochrony. Jest to raczej alternatywa do rozważenia w przypadku osobników problemowych, co do których prewencja okazała się nieefektywna, i nie powinna ona szkodzić utrzymaniu właściwego stanu ochrony gatunku.
Populację wilka na obszarze Europy szacuje się w przedziale 13000 -14000 osobników (stan na 2016 rok)[1], zaś zaktualizowana ocena stanu ochrony wilka za okres 2013-2018 jest obecnie opracowywana w ramach obowiązkowych raportów krajów członkowskich zgodnie z Dyrektywą Siedliskową, i powinna być dostępna w 2019.

– Dokument w wersji oryginalnej oraz przetłumaczony kompletny dokument - dostępne na stronie SdN WILK
[1] dane pochodzą z obszernego studium europejskiej populacji drapieżników, na wniosek AGRI, UE